Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Większość publikowanych filmów nie posiada napisów dla osób głuchych.
Strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego.
Na stronie mogą występować dokumenty w postaci skanów, filmy nie posiadające napisów.
Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Zdarzają się sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
 • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
 • Dokumenty opublikowane np. skany dokumentów, pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum i jeśli to możliwe, umieszczać teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-09. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Michałowski, adres poczty elektronicznej a.michalowski@sp52.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 741 93 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

 • Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej Nr 52 im dr I.Białówny w
  Białymstoku usytuowany jest przy ul. Dojlidy Górne 48,
 • Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, od Edukacyjnej i od ulicy Dojlidy Górne. Od ulicy
  Edukacyjnej wejście do budynku jest z poziomu chodnika, natomiast od ulicy Dojlidy Górne
  znajdują się schody,
 • Budynek nie posiada windy na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • W szkole (na bloku sportowym) znajduje się schodołaz i toaleta dostosowana do potrzeb osób
  niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem,
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza
  języka migowego,
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po
  zawiadomieniu o takiej potrzebie.
Powrót na początek strony