Oddział Sportowy kl. 4

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego

1) Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z użyciem systemu informatycznego. Rodzice  kandydata  mogą  pobrać  wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do szkoły w wybranej szkole  lub  na  stronie: 

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego

1) Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z użyciem systemu informatycznego. Rodzice  kandydata  mogą  pobrać  wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do szkoły w wybranej szkole  lub  na  stronie: https://bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego

Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

2) Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata  do próby sprawności fizycznej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym

3) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności

4) W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5) Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (na wolne miejsca) zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 33/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 stycznia 2023 r.

W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego

Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

2) Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata  do próby sprawności fizycznej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym

3) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności

4) W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5) Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (na wolne miejsca) zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 33/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 stycznia 2023 r.

Powrót na początek strony