Regulamin szkoły

Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 52 Im. Dr Ireny Białówny W Białymstoku

REGULAMIN SZKOŁY OKREŚLA:

 1. Prawa ucznia.

 2.  Obowiązki ucznia.

 3.  Wymagania dotyczące stroju szkolnego.

 4.  Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

 5. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.

 6. Zasady współpracy z rodzicami.

 7. Zobowiązania rodziców.

 8. Inne postanowienia.

I. PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej, bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz ochrony i poszanowania jego godności oraz mienia,
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 4. nieodpłatnego wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać papierową,
 5.  informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania,
 6. bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności, w przypadku przedmiotów artystycznych oraz wychowania fizycznego uczeń jest oceniany za zaangażowanie i wkład pracy, oceny postaw ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
 7. informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 8. informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych,
 9. obiektywnej i jawnej oceny,
 10. zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych obejmujących treści całego działu programowego (nie więcej niż dwie w ciągu tygodnia, poprzedzone powtórzeniem, a jednocześnie tylko jednej w ciągu dnia),
 11. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 52,
 12. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
 13. dyskrecji w sprawach osobistych ( stosunki rodzinne, korespondencja),
 14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
 15. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami,
 16. do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,
 17. pomocy w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

II. OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania statutu i regulaminu szkoły,
 2. systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
 4. właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych (nie utrudnia prowadzenia lekcji i nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy),
 5. poszanowania wypożyczonych im podręczników i materiałów bibliotecznych, (zabrania się pisania, rysowania i wyrywania kartek), w chwili wypożyczenia powinni zwrócić uwagę na ich stan, a w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń zgłosić to wychowawcy klasy,
 6. troszczenia się o dobre imię szkoły, szanowania i chronienia mienia szkoły,
 7. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej Nr 52,
 8. dbania o piękno mowy ojczystej (nie używa wulgaryzmów),
 9. ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 10. reagowania na niewłaściwe zachowania, zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych poprzez zgłoszenie nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi,
 11. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
 12. godnego reprezentowania szkoły,
 13. przychodzenia na lekcje inne zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem (oprócz osób dowożonych przez rodziców),
 14. ustawiania się po dzwonku na lekcje przed daną klasą i oczekiwania na nauczyciela w spokoju i ciszy,
 15. ponoszenia materialnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody na terenie szkoły,
 16. przestrzegania w szkole bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, narkotyzowania się i rozprowadzania środków odurzających,
 17. przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów szkoły, w tym regulaminu biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, regulaminów pracowni przedmiotowych oraz boiska szkolnego,
 18. usprawiedliwiania każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż dwa tygodnie, licząc od ostatniego dnia nieobecności, po tym terminie nieobecności mogą być uznane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,
 19. przestrzegania zakazów:
  • o samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i przerw międzylekcyjnych oraz imprez szkolnych,
  • o przebywania na korytarzach szkolnych w czasie trwania lekcji,
  • o korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych,
  • o siadania na parapetach okiennych i bez potrzeby przebywania w toaletach,
  • o wnoszenia do szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,
  • o przyprowadzania do szkoły osób postronnych.

III. STRÓJ SZKOLNY

Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego:

 1. Ubiór codzienny- jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń: na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest chodzić bez nakrycia głowy, nosić obuwie i biżuterię, które nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu,
  1. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
  2. obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie zamiennego obuwia (jasna podeszwa),
  3. szczegóły dotyczące stroju sportowego określa regulamin korzystania z bloku sportowego,
  4. w doborze ubioru, fryzury, biżuterii, należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy,
  5. zabrania się uczniom ekstrawaganckich fryzur, koloryzowania włosów, rażącego makijażu, noszenia wydekoltowanych, krótkich i przezroczystych bluzek, krótkich szortów,
  6. ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków (również w językach obcych).
 2. Ubiór galowy - uczeń ma obowiązek nosić w czasie:
  1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
  2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
  3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.

Przez strój galowy należy rozumieć:

dla dziewcząt – ciemna spódnica lub ciemne spodnie i biała bluzka, elegancka jednolita sukienka

dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

IV. NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

  1. System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów
   1. bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
   2. osiągnięcia w sporcie oraz konkursach przedmiotowych i innych,
   3. aktywny udział i osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych w szkole i poza szkołą,
   4. aktywny i twórczy udział w życiu szkoły.
  2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i wychowawców klas.
  3. Za swoje osiągnięcia uczeń może otrzymać:
   1. pochwałę wychowawcy klasy,
   2. pochwałę Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym,
   3. list pochwalny do rodziców,
   4. dyplom i nagrodę rzeczową,
   5. pochwałę lub podziękowanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły,
   6. wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
   7. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem organu przyznającego stypendium.
  4. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły uczeń może zostać ukarany:
   1. upomnieniem ustnym wychowawcy klasy,
   2. upomnieniem pisemnym wychowawcy z powiadomieniem rodziców,
   3. naganą wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców w ciągu 3 dni- za naruszanie regulaminów obowiązujących w szkole, zasad bezpieczeństwa, agresję fizyczną wobec innych itp. (w przypadku udzielenia nagany wychowawcy należy w dokumentacji powołać się na odpowiedni paragraf regulaminu),
   4. naganą Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców - za rażące naruszanie regulaminów np. bójki, kradzież, spożywanie alkoholu, palenie papierosów na terenie szkoły, konflikt z prawem,
   5. obniżeniem oceny z zachowania,
   6. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy uczeń:
    • wchodzi w kolizje z prawem,
    • demoralizuje innych uczniów,
    • rażąco narusza postanowienia statutu oraz obowiązki szkolne.
    • umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
    • pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.
  5. Kara wymierzana jest na wniosek:
   1. Dyrektora
   2. wychowawcy,
   3. nauczyciela,
   4. Rady Pedagogicznej,
   5. innego pracownika szkoły.
  6. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
   1. wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
   2. wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
   3. odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

 V. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego.
 2. Uczniowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.

  Samorząd Uczniowski ma prawo:

  1. składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły,
  2. w zależności od potrzeb inicjować spotkania opiekunów samorządu z Dyrektorem Szkoły w celu wymiany poglądów na tematy dotyczące życia szkolnego,
  3. przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, rozwiązywania problemów wnoszonych przez młodzież lub dotyczących wspólnej realizacji podjętych decyzji,
  4. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
  5. do organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,
  6. zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień,
  7. występowania z wnioskami o pomoc materialną tym uczniom, którzy jej potrzebują.
 3. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.
 4. Wychowawca klasy i opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi.
 5. Dyrektor Szkoły ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i udzielania na nie odpowiedzi.

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami ma na celu:
  1. zapoznawanie rodziców z organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców,
  2. zasięganie opinii rodziców na temat pracy szkoły na różnych płaszczyznach,
  3. współdziałanie w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
  4. działanie na rzecz poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,
  5. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
  6. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich,
  7. ustalanie wspólnych inicjatyw służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
 2. Współpraca nauczycieli z rodzicami:
  1. spotkania z rodzicami podczas zebrań:
   • zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności uczniów,
   • przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych, ustalenie form pomocy,
   • wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
  2. wspólne rozwiązywanie występujących problemów,
  3. zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych oraz wycieczkach, biwakach, imprezach sportowych.
 3. Kontakty indywidualne:
  • rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów w celu poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
  • kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, zapisy w dzienniku elektronicznym, konsultacje,
  • udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, proponowanie zgłoszenia się rodziców do poradni specjalistycznych,
  • obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

VII. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

Rodzice:

 • systematycznie współpracują ze szkołą,
 • uczestniczą w zebraniach organizowanych dla nich przez szkołę,
 • systematycznie zasięgają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka (dziennik elektroniczny),
 • interesują się pracą domową dziecka,
 • zaopatrują dzieci w potrzebne pomoce szkolne wymagane przez nauczyciela,
 • usprawiedliwiają nieobecność dziecka poprzez dziennik elektroniczny nie później niż dwa tygodnie licząc od ostatniego dnia nieobecności,
 • jednorazowa niedyspozycja na zajęciach wychowania fizycznego lub basenie powinna być usprawiedliwiona przez rodziców, a dłuższa zaświadczeniem lekarskim,
 • dbają o punktualne przybycie dzieci na lekcje i punktualnie odbierają dzieci po zakończonych zajęciach,
 • zwalniają dziecko z lekcji tylko w formie pisemnej.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły
  1. w imprezach szkolnych mogą uczestniczyć jedynie uczniowie szkoły, którzy otrzymali zgodę wychowawcy oraz pisemną zgodę rodziców,
  2. wcześniejsze wyjście z imprezy szkolnej powinno być ustalone z wychowawcą poprzez pisemną zgodę,
  3. za niewłaściwe zachowanie w czasie imprezy szkolnej wychowawca ma prawo wyprosić ucznia jedynie pod opieką rodzica.
 2. Opieka nad uczniami
  1. uczeń w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest pod stałą opieką nauczyciela (nauczyciel nie może opuszczać prowadzonych przez siebie zajęć),
  2. w czasie przerw uczeń jest pod stałą opieką nauczycieli dyżurujących w szkole,
  3. uczniowie biorący udział w próbach, przygotowaniach do apeli oraz imprez okolicznościowych są zwalniani z zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że uzupełnią braki z danej lekcji. Osoba, która zwalnia uczniów ponosi za nich pełną odpowiedzialność.
 3. Wypadki
  1. należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub pełniącemu dyżur w czasie przerwy. W miarę możliwości należy powiadomić wychowawcę klasy lub pedagoga, który w następnej kolejności po ocenie zagrożenia powiadamia rodziców, pielęgniarkę szkolną, pogotowie. O zdarzeniu informujemy Dyrektora Szkoły,
  2. w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcje ratowniczą i ewakuacje obiektu oraz zachowania się zgodnie z instrukcjami postępowania w takich sytuacjach (instrukcja na wypadek pożaru i ewakuacja szkoły).
 4. W okresie jesienno - zimowym obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.
 5. Uczniowie uczestniczący w imprezach pozalekcyjnych organizowanych poza terenem szkoły (wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, na lodowisko, zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych) zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w tego typu zajęciach oraz przestrzegania regulaminu wycieczki/wyjścia.
 6. Szatnie przeznaczone są do pozostawienia w nich ubrań i okryć wierzchnich. Dostęp do nich mają uczniowie jedynie przed i po zajęciach, za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych zwłaszcza jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych.
 8. Zwalniania z zajęć dokonuje wychowawca, pod nieobecność wychowawcy pedagog, wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły. Uczeń może być zwolniony z ważnych przyczyn rodzinnych lub zdrowotnych na podstawie pisemnej informacji rodziców.
 9. W nagłych przypadkach i nieprzewidzianych sytuacjach zwolnienie może nastąpić po rozmowie telefonicznej lub drogą e-mailową z rodzicami i ustaleniu zasad powrotu ucznia do domu.
 10. Uczeń klas 0-III nie ma prawa wychodzić ze szkoły bez zgody rodziców.

 

Powrót na początek strony