Regulamin Biblioteki

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Dokonując zwrotów książek, należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
 4. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek w bibliotece bez wypisania.
 5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie maksymalnie trzy książki, w tym jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

 

Regulamin  wypożyczania podręczników jest integralna częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 1. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, rozdaje je uczniom i wypełnia protokoły odbioru. Są one własnością szkoły i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.
 2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.
 3. Weryfikację stanu podręczników prowadzi wychowawca trzykrotnie w ciągu roku szkolnego – na początku roku, po I semestrze i na koniec roku szkolnego. Zgłasza nauczycielowi bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia uniemożliwiające korzystanie uczniowi z podręcznika.
 4. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie, zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza oraz przyniesienia do biblioteki szkolnej w celu wprowadzenia go do ewidencji podręczników.
 5. Szkoła przekazuje uczniom ćwiczenia bez obowiązku zwrotu po zakończeniu ich realizacji. Jeśli dziecko je zgubi, rodzic powinien odkupić we własnym zakresie egzemplarz.
 6. Szkoła nie dysponuje dodatkowym egzemplarzem ćwiczeń.
 7. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 8. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.
 9. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
 10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
 11. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

 

Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły dziecka i zwrócić wypożyczony komplet podręczników.

Powrót na początek strony